Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A vád sze­rint két férfi bűn­szö­vet­ség­ként működ­ve jutott több, mint 40 mil­lió forint­hoz hamis euró fel­hasz­ná­lá­sá­val. A vád­lot­tak­kal szem­ben az...

2021. július 26., 9:43

A vád sze­rint egy 57 éves férfi egy nagy­mé­re­tű kés­sel fenye­get­ve rabolt ki egy XII. kerü­le­ti dohány­bol­tot. A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség azt...

2021. július 23., 8:49

A vád sze­rint egy 47 éves férfi nevelt gyer­me­két bán­tal­maz­ta sze­xu­á­li­san és erről képe­ket is készí­tett, hogy azo­kat érté­ke­sít­se. A Fővá­ro­si...

2021. július 22., 9:19

A Fővá­ro­si Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat P. Tamás­sal és tár­sa­i­val szem­ben. P. Tamás az 1990-es évek...

2021. július 21., 9:35

A vád sze­rint egy 33 éves férfi kábí­tó­szer­től bódult álla­pot­ban, a meg­en­ge­dett sebes­sé­get jelen­tő­sen túl­lép­ve, egy elő­zés során fron­tá­li­san...

2021. július 20., 9:13

A vád sze­rint egy 60 éves férfi tavaly május­ban, a köte­le­ző jár­vány­ügyi elő­írá­sok elle­né­re nem viselt masz­kot egy zug­lói pia­con, majd az emi­att vele szem­ben...

2021. július 19., 9:54

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 50 éves, bün­te­tett elő­éle­tű, palesz­tin szár­ma­zá­sú férfi egy hét­tel ezelőtt sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást vett igény­be...

2021. július 17., 8:56

A vád sze­rint egy 30 éves férfi egy buda­pes­ti üzlet­köz­pont lép­cső­há­zá­ban, fél­té­keny­ség­ből támadt rá a fia­tal nőre, aki a bán­tal­ma­zás miatt...

2021. július 16., 9:15

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik úgy­ne­ve­zett „uno­ká­zós” csa­lá­so­kat követ­tek el több buda­pes­ti...

2021. július 15., 9:05

1 2 27 28