Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A vád sze­rint a két férfi az elfo­gá­suk előtt hóna­po­kon keresz­tül árul­ta a kábí­tó­szert, amely­nek során az érté­ke­sí­tés­sel kap­cso­la­tos fel­ada­to­kat...

2021. május 6., 10:09

A vád sze­rint a 25 éves férfi nem tudta kifi­zet­ni a meg­vá­sá­rol­ni kívánt pizza sze­le­tet, majd ezután még az üzlet alkal­ma­zott­ját is meg­tá­mad­ta, egy kés­sel a...

2021. május 5., 9:46

A vád sze­rint az orvos­nak 20.000 forin­tot ígér­tek azért, hogy állít­son ki valót­lan tar­tal­mú orvo­si iga­zo­lást annak érde­ké­ben, hogy az egyik páci­en­sé­nek -...

2021. május 3., 11:08

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint soro­zat­ban csalt ki pénzt járó­ke­lők­től egy férfi, akit az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság letar­tóz­ta­tott. A...

2021. április 30., 16:27

A Fővá­ro­si Főügyész­ség nem rea­gál vád­lot­tak, illet­ve gya­nú­sí­tot­tak közös­sé­gi olda­la­kon, illet­ve saj­tó­ban meg­fo­gal­ma­zott...

2021. április 30., 13:23

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­le és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt – gyor­sí­tott eljá­rás­ban – bíró­ság elé...

2021. április 29., 13:19

A vád sze­rint a 25 éves nő azért támadt rá élet­tár­sá­ra, mert az sétál­ni vitte két kutyá­ju­kat, azon­ban az egyik eb elsza­ladt, így a férfi nél­kü­le tért haza....

2021. április 28., 9:30

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 37 éves férfi egy kés­sel olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta a fele­sé­gét, hogy a nő a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te. A...

2021. április 27., 10:35

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint egy 24 éves férfi pár hét­tel ezelőtt egy park­ba csalt és élet­ve­szé­lyes fenye­ge­tés­sel sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re...

2021. április 27., 9:04

1 2 20 21