Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A vád sze­rint a 23 éves kül­föl­di férfi sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tást kívánt igény­be venni; ennek során össze­sen 6 nőt táma­dott meg, a sérel­mük­re sze­xu­á­lis...

2021. május 31., 9:00

A vád sze­rint a jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő 37 éves férfi a büntetés-végrehajtási inté­zet­ből szer­vez­te, illet­ve követ­te el a...

2021. május 28., 11:46

A vád sze­rint egy 27 éves nő egy pest­er­zsé­be­ti busz­meg­ál­ló­ban nagy erő­vel fel­lö­kött egy idős­ko­rú nőt azért, hogy a tás­ká­ját meg­sze­rez­ze. A...

2021. május 27., 9:17

A vád sze­rint a 29 éves férfi egy VII. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen - ahol biz­ton­sá­gi őrként dol­go­zott - meg­ké­sel­te isme­rő­sét, aki miatt el akar­ták...

2021. május 26., 10:44

A vád sze­rint egy 28 éves férfi egy vita során kés­sel támadt rá volt élet­tár­sá­ra, és a nőt élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tet­te. A táma­dás­nak a 4 éves...

2021. május 25., 9:06

A vád­lott idén janu­ár­ban egy fővá­ro­si kis­bolt­ba akart betör­ni, majd a hely­szín­re érke­ző jár­őrök elől az üzlet mel­let­ti kukák mögött pró­bált elbúj­ni....

2021. május 21., 9:17

Pénzt és éksze­re­ket csalt ki egy ,,uno­ká­zós” trió Buda­pes­ten idős­ko­rú­ak­tól, amellyel össze­sen több mint 12 mil­lió forin­tos kárt okoz­tak; a Buda­pes­ti II....

2021. május 20., 10:40

A 46 éves férfi a távol­tar­tást elren­de­lő bíró­sá­gi hatá­ro­zat, majd a távol­tar­tá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­se miatt kisza­bott rend­bír­ság elle­né­re sem...

2021. május 19., 8:59

A vád sze­rint a 40 éves férfi 2019 őszén jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt, több fajta kábí­tó­szer befo­lyá­sa alatt veze­tett. Pár hónap­pal később,...

2021. május 18., 9:31

1 2 3 23 24