Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

Egy anya a saját lányát is bevon­ta a szer­ter­jesz­tő bűn­szö­vet­ség­be. A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség hat sze­méllyel szem­ben emelt vádat, és letöltendő...

2020. szeptember 29., 8:30

Két férfi kés­sel rabolt ki fel­fegy­ver­kez­ve egy élel­mi­szer­üz­le­tet. A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta a...

2020. szeptember 25., 8:32

Öt eset­ben kért jog­ta­lan előnyt a szak­or­vos, a Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­leb­bez, hogy letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­jék másod­fo­kon. A...

2020. szeptember 23., 13:52

Levág­ta a nyom­kö­ve­tőt magá­ról és volt barát­nő­jé­nek, vala­mint a lány édes­any­já­nak éle­té­re tört egy fia­tal­ko­rú. A Fővá­ro­si Főügyész­ség...

2020. szeptember 23., 10:06

Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) igaz­ság­ügyi aján­lá­sa alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan...

2020. szeptember 22., 14:24

Egy férfi – erő­sen ittas álla­pot­ban – vil­la­mos­ve­ze­tő­re támadt, majd egy másik vil­la­mo­son üve­gek­kel dobált meg kül­föl­di fia­ta­lo­kat. Három év...

2020. szeptember 21., 11:17

Egy férfi vesz­te­ge­té­si pénzt aján­lott egy okmány­iro­dai ügy­in­té­ző­nek, aki­ről azt hitte, kor­rum­pál­ha­tó, azon­ban össze­ke­ver­te egy másik sze­méllyel....

2020. szeptember 18., 11:33

A Fővá­ro­si Főügyész­ség válasz­tás rend­je elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat két nő ellen, akik három – az Ország­gyű­lé­sen kívü­li – párt jelölt­je­it...

2020. szeptember 17., 11:13

Sérel­mez­te a ciga­ret­tát kérő, hogy csak egy szá­lat ad neki a sér­tett, súlyos vere­ke­dés tört ki. A Fővá­ro­si Főügyész­ség letöl­ten­dő bör­tön kisza­bá­sát...

2020. szeptember 15., 9:47

1 2 24 25 26 27 28