Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hírei

Vád­eme­lés az 59 éves férfi ellen, aki jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás hatá­lya alatt ismé­tel­ten autót veze­tett. A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 59 éves...

2021. július 20., 7:58

A Győri Járá­si Ügyész­ség köz­ve­szély oko­zá­sá­nak kísér­le­te miatt emelt vádat egy idős fér­fi­val szem­ben, aki a kony­hai gáz­tűz­hely­ből föld­gázt...

2021. július 19., 8:05

Vád­eme­lés a 46 éves férfi és 45 éves fele­sé­ge ellen, akik sér­te­get­ték a velük szem­ben intéz­ke­dő rend­őrt, és kato­ná­kat. A Győri Járá­si Ügyész­ség...

2021. július 13., 8:27

A 29 éves férfi – külö­nös vissza­eső­ként – tavaly kará­csony­kor egy mun­kás­szál­lón elvet­te az ott lakó egyik férfi céges autó­já­nak indí­tó­kul­csát majd...

2021. július 12., 8:37

Vád­eme­lés az 51 éves férfi ellen, aki egy köz­le­ke­dé­si konf­lik­tust köve­tő­en menet köz­ben kővel dobta be a mel­let­te hala­dó jármű abla­kát, úgy, hogy abban...

2021. július 6., 8:34

A 14 éves elkö­ve­tő ter­ro­ri­zál­ta, meg­ölés­sel fenye­get­te osz­tály­tár­sa­it, órán a mez­te­len fene­két muto­gat­ta, sér­te­get­te az...

2021. július 5., 8:07

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves férfi és egy 45 éves nő ellen, akik a sop­ro­ni kór­ház­ban rátá­mad­tak két ápo­ló­ra   A Sop­ro­ni...

2021. június 30., 8:10

Vád­eme­lés egy 15 éves és egy 20 éves fia­tal ellen, akik bán­tal­maz­tak egy 32 éves fér­fit A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 15 éves és 20 éves...

2021. június 22., 8:17

A bíró­ság a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki leg­alább tíz alka­lom­mal...

2021. június 21., 8:30

1 2 11 12