Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hírei

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki 2019 júli­u­sa és szep­tem­be­re között több száz alka­lom­mal pró­bál­ta hívni volt...

2020. október 6., 8:20

A Moson­ma­gyar­óvá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves és egy 40 éves férfi ellen, akik 2019 decem­be­ré­ben til­tott esz­kö­zök­kel más­fél mil­lió forint...

2020. október 1., 8:24

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 25 éves férfi ellen, aki egy üzlet­lánc több győri üzle­té­ből lopott tisz­tál­ko­dó esz­kö­zö­ket és...

2020. szeptember 29., 7:57

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi ellen, aki elté­rő véle­mé­nye miatt zak­lat­ta inter­ne­ten meg­is­mert „ellen­fe­lét” és élt vissza a...

2020. szeptember 24., 8:29

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves férfi ellen, aki Győr­ben hét par­ko­ló jár­mű­vet ron­gált meg, fel­gyúj­tott és meg­ron­gált tíz...

2020. szeptember 22., 8:12

A 22 éves férfi két hete bérelt szo­bát a sér­tet­től, mikor a sér­tett autó­ját három­szor is elvit­te és hasz­nál­ta - a sér­tett tudta nél­kül. A kul­csot...

2020. szeptember 17., 8:07

A segéd­mun­kás­ként dol­go­zó férfi kilenc hóna­pon keresz­tül több száz épí­tő­ipa­ri esz­közt íra­tott fel egy egyé­ni vál­lal­ko­zó -egyik bolt­ban vezetett-...

2020. szeptember 15., 8:37

Három férfi tavaly tavasszal úgy rabolt ki egy győri párt, hogy fegy­vert fog­tak rájuk, ami­vel „Rend­őr­ség, le a föld­re” fel­ki­ál­tás mel­lett beha­tol­tak az...

2020. szeptember 8., 8:03

Egy győri üzlet biz­ton­sá­gi őre kifi­gyel­te az üzlet­ben nagy össze­gű kész­pénzt magá­nál tartó fér­fit, tele­fo­non a hely­szín­re hívta az isme­rő­sét, aki...

2020. szeptember 2., 8:38

1 2 9 10 11 12