Főoldal » Hírek » Baranya Megyei Főügyészség

A Baranya Megyei Főügyészség hírei

Régé­sze­ti lelet­re elkö­ve­tett orgaz­da­ság­gal vádol­ja a Pécsi Járá­si Ügyész­ség azt a fér­fit, aki eladott egy kelta kést, és azt is, aki meg­vá­sá­rol­ta. A...

2021. június 3., 9:40

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy nő és párja ellen, akik 2 mil­lió forin­tot zsa­rol­tak ki egy fér­fi­től. Az egyik vád­lott a...

2021. június 1., 8:57

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség lőfegy­ver­rel vissza­élés­sel vádol­ja azo­kat a sze­mé­lye­ket, akik 2020. szep­tem­be­ré­ben lőfegy­ver­rel és az ahhoz tar­to­zó...

2021. május 27., 9:06

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség 50 rend­be­li csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy test­ne­ve­lő tanár ellen, aki a lab­da­rú­gó szö­vet­ség által szer­ve­zett...

2021. május 25., 9:14

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről por­nog­ráf fel­vé­tel hoz­zá­fér­he­tő­vé téte­lé­vel elkö­ve­tett...

2021. május 18., 8:34

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja azt...

2021. május 12., 8:27

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki a szom­széd kutyá­ját éve­ken át pró­bál­ta elpusz­tí­ta­ni. A...

2021. május 7., 8:22

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki 2020 októ­be­ré­ben Újpet­re köze­lé­ben...

2021. május 6., 8:31

A Bara­nya Megyei Főügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te...

2021. április 29., 8:13

1 2 5 6