Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség

A Fővárosi Főügyészség hírei

A vád sze­rint a három vád­lott és tár­sa­ik a 2019 szep­tem­be­ré­ben, Buda­pes­ten meg­ren­de­zett Magyarország-Szlovákia lab­da­rú­gó mér­kő­zést köve­tő­en...

2021. június 22., 10:02

A vád sze­rint egy 26 éves nő össze­sen 5 idős­ko­rú nőtől, több mint 10 mil­lió forint érték­ben vett át kész­pénzt és éksze­re­ket. Az ügyész­ség...

2021. június 21., 9:35

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint három férfi a szár­ma­zá­sa miatt bán­tal­ma­zott egy marok­kói állam­pol­gárt. Az ügyész­ség a táma­dók letar­tóz­ta­tá­sát...

2021. június 18., 11:30

A vád sze­rint egy 29 éves férfi egy zug­lói busz­pá­lya­ud­va­ron, szó­vál­tást köve­tő­en olyan erő­vel ütött meg egy másik fér­fit, hogy az elesett, a feje nagy...

2021. június 18., 8:45

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben össze­sen 10 sze­méllyel szem­ben, köz­tük a valót­lan befo­lyá­sok­ra hivat­ko­zó, illet­ve abban segéd­ke­ző 5 üzér­ke­dő,...

2021. június 16., 15:21

A vád­lott egy kés­sel bán­tal­maz­ta a volt élet­tár­sát, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. A vád ered­mé­nyes volt, az ügy­ben ma első­fo­kú íté­let...

2021. június 16., 13:00

A vád sze­rint egy 41 éves férfi a XI. kerü­le­ti bérelt laká­sán tar­tot­ta a til­tott sze­re­ket, érté­ke­sí­tés cél­já­ból. Elfo­gá­sa­kor az össze­sen több mint...

2021. június 15., 9:14

Ember­ölés miatt kiadott nem­zet­kö­zi elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján fog­tak el két kana­da­it, akik­kel szem­ben az ügyész­ség ide­ig­le­nes kiada­tá­si...

2021. június 14., 13:57

A vád sze­rint az 51 éves gya­nú­sí­tott egy X. kerü­le­ti dohány­bolt­nál bán­tal­ma­zott egy másik fér­fit, aki élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett. A...

2021. június 14., 10:10

1 2 24 25