Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség hírei

Vád­eme­lés egy 15 éves és egy 20 éves fia­tal ellen, akik bán­tal­maz­tak egy 32 éves fér­fit A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 15 éves és 20 éves...

2021. június 22., 8:17

A bíró­ság a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki leg­alább tíz alka­lom­mal...

2021. június 21., 8:30

Vádat emelt a Győri Járá­si Ügyész­ség egy 29 éves férfi ellen, aki fal­fir­ká­kat készí­tett Győr bel­vá­ro­sá­ban A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint...

2021. június 18., 8:26

A Sop­ro­ni Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három ukrán fér­fi­val szem­ben, akik pénz­szer­zés cél­já­ból, ember­csem­pé­szés érde­ké­ben jöt­tek idén...

2021. június 14., 8:16

Az ügyész­ség idén ünnep­li fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ját. Az ügyész­sé­get a kirá­lyi ügyész­ség­ről szóló 1871. évi 33. tör­vény­cikk 1871. júni­us...

2021. június 11., 8:55

Bíró­ság elé áll az a 42 éves férfi, aki az inter­ne­ten „ren­delt” kis­ko­rú fiút sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re A Győri Járá­si Ügyész­ség fel­jegy­zé­se...

2021. június 8., 8:16

A 49 éves férfi három kutyát tar­tott a Győr­höz köze­li tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­ná­nak udva­rá­ban. A kutyák olyan álla­pot­ba kerül­tek, hogy beje­len­tés...

2021. június 7., 8:21

Vád­eme­lés a 43 éves nő ellen, aki azt ígér­te, hogy kap­cso­la­tot léte­sít a sér­tet­tel, de csak mil­li­ó­kat csalt ki tőle. A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta...

2021. június 1., 8:18

A banki alkal­ma­zott hölgy magán­éle­ti prob­lé­mái és alko­hol fogyasz­tá­si nehéz­sé­gei miatt leemelt test­vé­re bank­szám­lá­já­ról 330.100 Forin­tot és...

2021. május 31., 8:24

1 2 11 12