Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség hírei

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat három test­vér ellen, akik hosszú időn keresz­tül nem...

2021. június 16., 9:41

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség köz­jo­gi szak­ágá­nak ügyé­szi fel­lé­pé­se fogyasz­tó­vé­del­mi bír­ság kisza­bá­sát ered­mé­nyez­te. Egy magán­sze­mély...

2021. június 15., 8:45

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki elvesz­tet­te...

2021. június 14., 8:19

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik bán­tal­maz­tak, majd sor­sá­ra hagy­tak egy...

2021. június 8., 8:18

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két férfi ellen, akik közül...

2021. június 7., 9:32

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség hagyo­má­nyos évér­té­ke­lő érte­kez­le­tét a pan­dé­mia miatt idén sem lehe­tett meg­tar­ta­ni, azon­ban a 2020-as évre vonat­ko­zó...

2021. június 2., 8:25

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki bru­tá­lis...

2021. június 1., 8:40

Jog­el­le­ne­sen lét­re­ho­zott sport­szer­ve­zet ala­pí­tá­sá­val szem­ben ered­mé­nye­sen lépett fel az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi hatás­kö­ré­ben....

2021. május 31., 8:47

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség jelen­tős érték­re, fegy­ve­re­sen, fel­búj­tó­ként elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi...

2021. május 26., 8:23

1 2 10 11