Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt nyo­moz. A vesz­te­ge­tés és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt folya­mat­ban lévő...

2021. június 18., 9:39

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt nyo­moz egy kül­föl­di nő ellen, aki meg akar­ta vesz­te­get­ni a...

2021. június 16., 11:24

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt...

2021. június 8., 10:21

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt emelt vádat két férfi ellen az Egri Tör­vény­szé­ken. A...

2021. június 7., 13:02

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak...

2021. június 4., 12:32

A Sze­ge­di Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség veze­tő beosz­tá­sú hiva­ta­los sze­mély által, bűn­szö­vet­ség­ben és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett hiva­ta­li...

2021. június 2., 9:06

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség ter­ror­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel fenye­ge­tés, ember­ölés elő­ké­szü­le­te és köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te...

2021. május 28., 12:02

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vesz­te­ge­tés bíró­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt emelt vádat a volt rend­őr alez­re­des ellen a Fővá­ro­si...

2021. május 27., 9:25

A bíró­ság egyet­ér­tett a Kapos­vá­ri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség letar­tóz­ta­tás­ra irá­nyu­ló indít­vá­nyá­val. A meg­ala­po­zott gyanú lénye­ge...

2021. május 26., 11:36

1 2 10 11