Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki apró­pén­zért árul­ta ki egy bolt áru­kész­le­tét. A vád­irat sze­rint a nő 2018 nya­rán egye­dü­li...

2021. június 11., 9:01

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi ellen, akik­nek gon­dat­lan­sá­ga egy mun­ka­tár­suk halá­lát okoz­ta. A vád­irat sze­rint a két férfi és a sér­tett...

2021. június 8., 8:42

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fér­fi­vel szem­ben, aki három hónap alatt közel ötven­szer lopott ugyan­ab­ból a bolt­ból. A vád­irat sze­rint a férfi...

2021. június 4., 8:40

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy idős­ko­rú isme­rő­sét késel­te halál­ra. Az eddig ren­del­ke­zés­re álló...

2021. június 3., 12:09

Egy férfi azért ütött pofon egy bolti eladót, mert szá­mon kérte rajta a védő­maszk hasz­ná­la­tá­nak elma­ra­dá­sát. A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség fel­té­te­les...

2021. június 1., 8:43

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki súlyo­san veszé­lyez­tet­te egy nála elhe­lye­zett gyer­mek fej­lő­dé­sét. A vád­irat sze­rint az...

2021. május 27., 9:10

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki kés­sel fenye­get­ve akar­ta vissza­sze­rez­ni a pén­zét. A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020....

2021. május 25., 9:20

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki hátba szúr­ta élet­tár­sát vesze­ke­dés köz­ben. A vád­irat sze­rint a sér­tett férfi és az elkö­ve­tő nő a...

2021. május 21., 8:59

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki újszü­lött gyer­me­két egy zsák­ba tette, majd a lom­ta­la­ní­tás­ra kitett hul­la­dék közé rej­tet­te. A...

2021. május 18., 9:09

1 2 13 14