Főoldal » Hírek » Somogy Megyei Főügyészség

A Somogy Megyei Főügyészség hírei

A 2021. év kiemel­ke­dő az ügyé­szi szer­ve­zet tör­té­ne­té­ben, mert az akko­ri magyar Ország­gyű­lés Főren­di­há­zá­ban és Kép­vi­se­lő­há­zá­ban – éppen...

2021. június 11., 8:52

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal az 57 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy...

2021. június 8., 8:12

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség hamis vád, közokirat-hamisítás és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat azzal a 35 éves Sió­fok...

2021. június 7., 8:14

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy 19 éves lánnyal és a...

2021. június 4., 8:41

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki azért rúgott bele az üzlet...

2021. június 3., 9:22

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős érték­re, foly­ta­tó­la­go­san és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 50...

2021. június 2., 8:15

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség sza­bály­sér­té­si érték­re dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 35...

2021. június 1., 8:17

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a 46 éves bara­nyai...

2021. május 31., 8:55

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség bélyeg­ha­mi­sí­tás bűn­tet­te és nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 66 éves sió­fo­ki...

2021. május 28., 8:02

1 2 23 24