Főoldal » Hírek » Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszprém Megyei Főügyészség hírei

Halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen az...

2021. június 22., 9:58

Köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki sod­ró­fá­val támadt a hara­go­sát szál­lí­tó...

2021. június 17., 9:22

Cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy bán­tal­ma­zott­nak vélt kutya meg­men­té­sé­re...

2021. június 16., 10:01

Kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban és kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki gyer­me­ke...

2021. június 15., 9:30

Az idén 150 éves ügyé­szi szer­ve­zet ünne­pén koszo­rú­zás­sal emlé­ke­zett a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség Kozma Sán­dor­ra, a magyar kirá­lyi állam­ügyész­ség...

2021. június 14., 10:08

Öt - pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott - sze­mély letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség. Ők 2020 augusz­tu­sá­ban egy...

2021. június 11., 10:18

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt a...

2021. június 3., 15:26

Köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély, illet­ve az ilyen sze­mély támo­ga­tó­ja elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a...

2021. június 1., 10:04

1 2 12 13