Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség hírei

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak...

2020. október 21., 12:56

A tar­tá­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa vét­sé­ge miatt indult ügy­ben Szlo­vá­ki­á­ban indult eljá­rás, ame­lyet a Leg­főbb Ügyész­ség átvett, az így...

2020. október 19., 8:08

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki az őt ért sérel­met...

2020. október 16., 8:05

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő nővel szem­ben, aki...

2020. október 14., 11:20

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aki a...

2020. október 14., 8:17

A köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és a ron­gá­lás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be...

2020. október 13., 8:22

A mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal...

2020. október 12., 8:37

A köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú lánnyal szem­ben, akit...

2020. október 8., 8:25

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben...

2020. október 6., 8:51

1 2 20 21 22 25 26