Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség hírei

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat a Fővá­ro­si...

2021. április 29., 10:02

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség testi sér­tés vét­sé­ge, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te és sze­mély...

2021. április 21., 9:02

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség vesztegetés hatósági eljárásban bűntette miatt emelt vádat.

2021. április 19., 11:30

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tát köve­tő­en a bíró­ság elítél­te a rend­őrök­re táma­dó­kat. A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis...

2021. április 15., 10:21

Az ügyész­ség sze­rint Simon­ka György cse­lek­mé­nye két rend­be­li, vesz­te­ge­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas....

2021. április 8., 11:44

A bíróság elítélte hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt a férfit és a nőt.

2021. április 7., 13:32

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt foly­ta­tott nyo­mo­zást egy 22...

2021. április 6., 9:58

A bíróság két év, végrehajtásában három évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte az elkövetőt.

2021. március 29., 10:18

A Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény gya­nú­ja miatt nyo­moz A vesz­te­ge­tés miatt folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás­ban...

2021. március 19., 14:45

1 2 8 9