Főoldal » Hírek » Nógrád Megyei Főügyészség

A Nógrád Megyei Főügyészség hírei

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki nővé­re élet­tár­sát egy cső­vel...

2021. május 6., 9:58

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki bérbe adta élet­tár­sa...

2021. május 5., 10:01

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség egy évre fel­té­te­le­sen fel­füg­gesz­tet­te az eljá­rást azzal az 50 éves fér­fi­vel szem­ben, aki a neki fel­aján­lott...

2021. május 4., 9:12

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sa miatt emelt vádat négy sal­gó­tar­já­ni férfi ellen, akik ötö­dik isme­rő­sük­kel...

2021. május 3., 9:34

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal a 24 éves fér­fi­val szem­ben, aki...

2021. április 30., 8:57

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt vádat emelt egy 69 éves Nóg­rád megyei busz­so­főr­rel szem­ben, aki 2020...

2021. április 29., 9:09

Egy 67 éves fér­fit ember­ölés­sel gya­nú­sí­tot­tak a ható­sá­gok, ezért 51 éves barát­já­val elha­tá­roz­ták, hogy az a gyil­kos­ság ide­jé­re hamis ali­bit...

2021. április 28., 10:01

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te annak a 23 éves fér­fi­nak a bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, aki egy...

2021. április 27., 9:33

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 éves nő ellen, aki egy Nóg­rád megyei tele­pü­lé­sen kővel betör­te a fér­jé­vel leve­le­ző fia­ta­labb...

2021. április 26., 9:10

1 2 17 18