Főoldal » Hírek » Pest Megyei Főügyészség

A Pest Megyei Főügyészség hírei

Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta három férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik majd­nem tömeg­ve­re­ke­dést rob­ban­tot­tak ki. A meg­ala­po­zott gyanú...

2021. július 22., 10:06

Daba­si Járá­si Ügyész­ség bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki mind­össze tíz nap­pal a koráb­bi elíté­lé­se után veze­tett újra itta­san. A fér­fit 2021. május...

2021. július 22., 9:06

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy test­vér­pár ellen, akik részt vet­tek egy üllői élel­mi­szer­bolt kirab­lá­sá­ban. A vád­irat sze­rint a test­vé­rek...

2021. július 20., 9:08

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki több lopás­ban is részt vett, néha alkal­mi sze­xu­á­lis part­ne­rei sérel­mé­re. A vád­irat sze­rint a nő 2020...

2021. július 2., 8:43

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki elő­zés köz­ben autó­já­val elso­dort egy moto­rost, majd tovább­haj­tott. Később a...

2021. június 30., 9:04

A Pest Megyei Főügyész­ség a fogyasz­tók joga­i­nak védel­me érde­ké­ben egy szent­end­rei ingat­lan­köz­ve­tí­tő iroda által alkal­ma­zott blan­ket­ta­szer­ző­dést...

2021. június 30., 8:42

A Gödöl­lői Járá­si Ügyész­ség a hol­na­pi napon bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki Kere­pe­sen, a HÉV meg­ál­ló köze­lé­ben pró­bált sze­xu­á­lis...

2021. június 29., 14:46

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen, akik a foga­dá­so­kat fel­ve­vő alkal­ma­zot­ta­kat meg­té­veszt­ve kíván­tak pénz­hez jutni. A...

2021. június 25., 8:59

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki volt sze­re­tő­jét kikö­töz­te, és több mint ötven­szer szúr­ta, illet­ve vágta meg egy kés­sel. A vád­irat...

2021. június 24., 8:13

1 2 14 15