Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék által koráb­ban...

2020. szeptember 15., 9:10

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki itta­san rátá­madt a neki segí­tő...

2020. szeptember 15., 9:01

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 49 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge és zak­la­tás vét­sé­ge miatt. A vád sze­rint a vád­lott 2020. ápri­lis...

2020. szeptember 15., 8:57

A 42 éves zala­ko­má­ri férfi élet­tár­si viszony­ban él pár­já­val, aki­vel közö­sen neve­lik a kap­cso­la­tuk­ból szár­ma­zó két kis­ko­rú gyer­me­ket és az anya...

2020. szeptember 15., 8:51

A Nóg­rád Megyei Főügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát annak a 24 éves, Nóg­rád megyei fér­fi­nak, aki tár­sát meg­ölés­sel fenye­get­te meg,...

2020. szeptember 15., 8:46

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal a három fér­fi­val szem­ben, akik...

2020. szeptember 15., 8:43

A segéd­mun­kás­ként dol­go­zó férfi kilenc hóna­pon keresz­tül több száz épí­tő­ipa­ri esz­közt íra­tott fel egy egyé­ni vál­lal­ko­zó -egyik bolt­ban vezetett-...

2020. szeptember 15., 8:37

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, míg a Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú...

2020. szeptember 15., 8:14

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a garáz­da­ság bűn­tet­te és a súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be...

2020. szeptember 15., 7:56

1 2 253 254 255 287 288