Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények

Sajtóközlemények

A koráb­ban haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó pár­nak a mun­ka­adó­ja enged­te meg, hogy az édes­any­ja üre­sen álló laká­sá­ba köl­töz­ze­nek. Itt talál­ták...

2020. október 14., 8:44

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val...

2020. október 14., 8:41

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki hóna­po­kon keresz­tül fenye­get­te, bán­tal­maz­ta fele­sé­gét, de...

2020. október 14., 8:36

A Somogy Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az 53 éves nagy­atá­di fér­fi­val szem­ben, aki egy...

2020. október 14., 8:31

A lopás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fia­tal­ko­rú fér­fi­val szem­ben, aki a...

2020. október 14., 8:17

A Zala Megyei Főügyész­ség vide­ó­üze­ne­te itt elér­he­tő. A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen. Egy 1997-ben szü­le­tett zajki fia­tal­em­ber 2020 nya­rán...

2020. október 14., 8:08

A férfi nem akart előre fizet­ni a sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­sért, hanem két eset­ben is rátá­madt a sér­tet­tek­re; a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti...

2020. október 13., 16:27

Sem jogos véde­lem, sem vélt jogos véde­lem, sem erős fel­in­du­lás nem álla­pít­ha­tó meg annak az apá­nak a javá­ra, aki az alko­ho­li­zá­ló együtt­élé­sük során...

2020. október 13., 13:58

A koráb­bi - a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján hozott- dön­té­se alap­ján meg­is­mé­telt eljá­rás­ban az íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a...

2020. október 13., 12:15

1 2 855 856 857 914 915