Főoldal » Hírek » Tolna Megyei Főügyészség

A Tolna Megyei Főügyészség hírei

A Paksi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hét­vé­gén egy hónap­ra elren­del­te annak a 24 éves ukrán...

2021. július 20., 10:51

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hét­vé­gén egy hónap­ra elren­del­te a rab­lás­sal...

2021. július 19., 10:30

A Paksi Járá­si Ügyész­ség 145 rend­be­li köz­ok­irat-hami­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 58 éves buda­pes­ti férfi és továb­bi 112 sze­mély ellen. A...

2021. július 16., 10:47

Az ügy­fe­lek a főügyész­sé­get, a vele egy épü­let­ben talál­ha­tó Szek­szár­di Járá­si Ügyész­sé­get, vala­mint a megyé­ben műkö­dő többi járá­si...

2021. július 5., 12:13

Az első magyar kirá­lyi ügyész­sé­gi tör­vény 1871. júni­us 10-ei kihir­de­té­sé­nek évfor­du­ló­ja 1991 óta az ügyész­ség ünnep­nap­ja. Az idei évben a szer­ve­zet...

2021. június 14., 9:32

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség a háló­zat négy magyar tagja ellen emelt vádat. Az egyik vád­lott 2019-ben Sze­ge­den, büntetés-végrehajtási inté­zet­ben ismer­ke­dett...

2021. május 25., 9:19

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat egy 35 éves férfi ellen. A vád­lott...

2021. május 21., 9:33

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li, bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett minő­sí­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 27 éves ádán­di és egy 40...

2021. április 22., 10:45

A Bony­há­di Járá­si Ügyész­ség tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel tar­tá­sá­val elkö­ve­tett...

2021. március 30., 10:14

1 2 3 4