Főoldal » Hírek » Veszprém Megyei Főügyészség

A Veszprém Megyei Főügyészség hírei

Üzlet­sze­rű­en és bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy 40 éves bala­ton­fü­re­di...

2020. november 6., 10:32

NATURA 2000 terü­let jelen­tős káro­so­dá­sát okoz­va elkö­ve­tett ter­mé­szet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség két...

2020. október 30., 9:20

Az ügyész­ség mér­té­kes indít­vá­nyát elfo­gad­va, 3 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te a Tapol­cai Járás­bí­ró­ság azt a szlo­vák állam­pol­gárt,...

2020. október 28., 10:24

Ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott len­gyel állam­pol­gár letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség. A 28 éves férfi a...

2020. október 27., 13:04

A Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség zug­írá­szat bűn­tet­te miatt emelt vádat egy volt buda­pes­ti ügy­véd ellen, aki az ügy­vé­di kama­rá­ból tör­tént kizá­rá­sát...

2020. október 22., 8:32

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság, súlyos testi sér­tés kísér­le­te és ron­gá­lás miatt emelt vádat azzal a 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki négy óra...

2020. október 15., 8:39

Az ebtar­tás­tól tör­té­nő eltil­tás érde­ké­ben pol­gá­ri pert indí­tott a Veszp­rém Megyei Főügyész­ség azzal a koráb­ban állat­kín­zás bűn­tet­te miatt...

2020. október 14., 8:58

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta az Ajkai Járá­si Ügyész­ség annak a két 18 éves, nyirá­di és zirci fia­tal­nak, akik 2020. októ­ber 9-én késő éjsza­ka...

2020. október 13., 9:42

A vízi köz­le­ke­dés gon­dat­lan veszé­lyez­te­té­se és ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki...

2020. október 8., 11:18

1 2 10 11 12 13