Főoldal » Archív » Cégpiramist épített az adócsaláshoz a volt idegenlégiós

A Somogy Megyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy koráb­ban a fran­cia ide­gen­lé­gi­ót is meg­járt fér­fi­val és négy tár­sá­val szem­ben, akik egy cég­pi­ra­mist kiépít­ve 632 mil­lió forin­tos kárt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A bűn­szer­ve­ze­tet veze­tő férfi egy biz­ton­sá­gi szol­gál­ta­tá­so­kat nyúj­tó céget irá­nyí­tott. Ahogy a vál­lal­ko­zás egyre növe­ke­dett, a cég admi­niszt­rá­ci­ós, illet­ve adó­ter­hei is meg­so­ka­sod­tak, ezért az I. rendű vád­lott elha­tá­roz­ta, hogy a tár­sa­i­val lét­re­hoz egy olyan cég­há­lót, ami­vel az adó­fi­ze­tést el tudja kerülni.

Az érde­mi biz­ton­sá­gi szol­gál­ta­tást való­já­ban mind­vé­gig az I. rendű vád­lott által irá­nyí­tott vál­lal­ko­zás, illet­ve az alkal­ma­zá­sá­ban álló dol­go­zók végez­ték, azon­ban a pira­mis­sze­rű­en fel­épü­lő cég­há­ló­ban az I. rendű vád­lott a tár­sai segít­sé­gé­vel az álta­lá­nos for­gal­mi adó, ille­tő­leg a mun­ka­vál­la­lók fog­lal­koz­ta­tá­sá­val járó adó­ter­hek meg­fi­ze­té­sét fik­tív szám­lák­kal és mun­ka­szer­ző­dé­sek­kel az alsóbb szin­te­ken lévő, való­já­ban érde­mi tevé­keny­sé­get nem végző, „bukás­ra” szánt vál­lal­ko­zá­sok­ra hárí­tot­ta, melyek az adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gük­nek nem tet­tek eleget.

Ezzel a vád­lot­tak az álla­mi költ­ség­ve­tés­nek össze­sen 632 mil­lió forint kárt okoztak.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben – akik közül az I. rendű vád­lott hosszabb ideig elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban volt, míg a IV. rendű vád­lott egy másik ügy­ben jelen­leg is bör­tön­bün­te­té­sét tölti - fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, vala­mint a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­hez fel­hasz­nált cégek­kel szem­ben több száz­mil­lió forint össze­gű pénz­bír­ság kisza­bá­sá­ra is indít­ványt tett.