Főoldal » Az ügyészségről » Célkeresztben a kuruzslók és tetteik

Önnek végez­tek már EKG-vizsgálatot mobil­te­le­fon­nal? Avagy alkal­mas lehet egy hét­köz­na­pi elem­lám­pa súlyos daga­na­tos beteg­ség keze­lé­sé­re? Bár­mi­lyen meg­le­pő, akad­tak, akad­nak olyan áldo­za­tok, akik a beteg­ség­gel való küz­del­mük­ben nagyon könnyen vál­nak meg­té­veszt­he­tő­vé. Mégis mi vehet rá egye­se­ket, hogy anya­gi haszon­szer­zés végett kihasz­nál­ják mások szo­rult helyzetét?

Az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos főmun­ka­tár­sa, dr. Szabó Judit ezen bűn­cse­lek­mé­nyek akta­ku­ta­tá­si ered­mé­nye­it össze­gez­te egy átfo­gó tanul­má­nyá­ban. Mint annak beve­ze­tő­jé­ből kide­rül, a kuruzs­lás szo­ro­san össze­fo­nó­dott az orvos­lás fej­lő­dé­sé­vel, és a kuruzs­lók­kal szem­ben a jog már a XIX. szá­zad végén szank­ci­ók­kal élt. Az embe­ri egész­sé­get veszé­lyez­te­tő bűn­cse­lek­mé­nyek sorá­ban szá­mos meg­döb­ben­tő rész­let­tel talál­koz­ha­tott a kuta­tó, ami­kor 2018-ban meg­kezd­te – 15 évre vissza­me­nő­leg – a kuruzs­lás bün­tet­te és/vagy vét­sé­ge miatt indult, jog­erős íté­let­tel vég­ző­dő ese­tek vizsgálatát.

Az elem­zett ügyek egyik cso­port­ja a fog­or­vo­si tevé­keny­ség­gel volt kap­cso­la­tos, ami­kor is fog­tech­ni­kus vagy fog­mű­ves vég­zett olyan keze­lést, amely­hez nem ren­del­ke­zett meg­fe­le­lő szak­ké­pe­sí­tés­sel és azzal össze­füg­gő gya­kor­lat­tal. A kuta­tó talál­ko­zott olyan ese­tek­kel is, ami­kor az elkö­ve­tők orvos­nak adták ki magu­kat, veszé­lyez­tet­ve ez által a gyó­gyu­lás­ra várók biz­ton­sá­gát. Az ügyek har­ma­dik cso­port­já­ba pedig azok az ese­tek illesz­ked­tek, ame­lyek elkö­ve­tői – bár nem kel­tet­ték azt a lát­sza­tot, hogy orvo­si vég­zett­ség­gel ren­del­kez­nek – jogo­su­lat­la­nul végez­tek olyan tevé­keny­sé­get, amely min­den­kép­pen az orvo­si gya­kor­lat köré­be tar­to­zott volna.

Az akta­ku­ta­tás ered­mé­nye­it össze­fog­la­ló érde­kes és tanul­sá­gos pub­li­ká­ció az aláb­bi link alatt ismer­he­tő meg: http://ugyeszeklapja.hu/?p=2770

For­rás: Dr. Szabó Judit, PhD – A kuruzs­lás miatt indult bün­te­tő­el­já­rá­sok tapasz­ta­la­tai: egy akta­ku­ta­tás ered­mé­nyei; Ügyé­szek Lapja 27:1 pp. 5-18. (2020)