Főoldal » Hírek » Cigarettát kértek, de a pálinkát akarták - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség rab­lás miatt emelt vádat két férfi ellen, akik az éjsza­kai órák­ban, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban ciga­ret­ta kérés ürü­gyén leszó­lí­tot­tak egy fér­fit, de a nála lévő pálin­kás üve­get vet­ték el tőle.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2023. ápri­lis ele­jén együtt ita­loz­tak Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban, majd az éjsza­kai órák­ban egy alul­já­ró­nál ész­re­vet­tek egy arra hala­dó fér­fit, aki a kezé­ben egy fél lite­res pálin­kás üve­get tar­tott. A vád­lot­tak leszó­lí­tot­ták, ciga­ret­tát kér­tek tőle, de a férfi nem adott, tovább indult. A két férfi ekkor már az italt kérte, de a sér­tett azt is meg­ta­gad­ta.

Az egyik vád­lott meg­ra­gad­ta a férfi kar­ját, míg vád­lott társa kirán­gat­ta a kezé­ből az üve­get. A sér­tett pró­bált véde­kez­ni, el akar­ta lökni magá­tól a vád­lot­ta­kat, siker­te­le­nül. Az egyik vád­lott ész­re­vet­te, hogy a sér­tett­nél mobil­te­le­fon is van, azt kivet­te a felső ruhá­za­tá­ból, de a sér­tett erő­sen ráfo­gott, így azt nagy erő­vel kirán­tot­ta a kezé­ből, majd mind­két vád­lott elfu­tott.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tak­kal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.