Főoldal » Archív » Cigit kért, majd kirabolta ismerősét

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt egy hóna­pon belül vádat emelt egy 33 éves szan­ki fér­fi­val szem­ben, aki 2018. ápri­lis 26-án meg­je­lent nehe­zen mozgó, idős isme­rő­se kis­kun­maj­sai házá­nál, ahol előbb ciga­ret­tát és köl­csönt kért, majd erő­szak­kal elvet­te a pén­zét is.

A 33 éves szan­ki férfi 2018. ápri­lis 26-án reg­gel any­já­val együtt meg­je­lent isme­rő­sük kis­kun­maj­sai házá­nál azzal, hogy tőle dohányt és pénzt kér­je­nek köl­csön. Csön­ge­té­sük­re a 67 éves, gyen­ge fizi­ku­mú, nehe­zen mozgó férfi ajtót nyi­tott, mire a vád­lott és az anyja az udvar­ra bemen­ve ciga­ret­tát kér­tek tőle. A sér­tett a nőnek meg­en­ged­te, hogy távo­labb, a kert­ben orgo­nát szed­jen, eköz­ben pedig leült egy fatus­kó­ra, mert hosszabb ideig nem volt képes állni.

A vád­lott ekkor arra hivat­koz­va, hogy nincs pénze, elő­ször 200,- Ft-ot, majd 2.000,- Ft-ot kért köl­csön a fér­fi­től, ő azon­ban ezt meg­ta­gad­ta tőle. A vád­lott ekkor az ülő hely­zet­ben lévő áldo­za­ta mögé lépett, a mell­ka­sán hátul­ról átka­rol­va lefog­ta, és leszo­rít­va tar­tot­ta, miköz­ben átku­tat­ta az inge zse­be­it. Talált is 10.000,- Ft-ot a sér­tett­nél, amit rög­tön el is vett, majd a virág­sze­dés­ből vissza­té­rő any­já­val együtt eltávozott.

Még aznap elfog­ták a vád­lot­tat, aki­nél elő­ál­lí­tá­sa­kor a rend­őrök a rabolt pénz­ből 3.650,- Ft-ot meg­ta­lál­tak, így a sér­tett kára rész­ben megtérült.

Az ügyész­ség a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.