Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség » Cipőbe rejtették a rendőrök elől az új pszichoaktív anyagot- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt hat férfi ellen, új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A vád sze­rint két szol­no­ki férfi 2020. feb­ru­ár 6-a előtt mint­egy 500 gramm új pszi­cho­ak­tív anya­got szer­zett meg, mely­ről meg­ál­la­pod­tak, hogy anya­gi haszon remé­nyé­ben elad­ják.

A két szol­no­ki férfi érté­ke­sí­té­sé­ről egy szik­szói férfi is tudo­mást szer­zett, aki ede­lé­nyi isme­rő­sé­nek aján­lot­ta őket, mint új pszi­cho­ak­tív anya­got áru­sí­tó sze­mé­lye­ket.

Az ede­lé­nyi férfi 2020. feb­ru­ár 6-án vádlott-társával Szol­nok­ra uta­zott, hogy a két szol­no­ki fér­fi­től új pszi­cho­ak­tív anya­got vásá­rol­jon. A meg­be­szél­tek alap­ján Szol­no­kon, egy par­ko­ló­ban talál­koz­tak az eladók­kal, ami­kor is az ede­lé­nyi férfi 60.000 forin­tért 41 gramm kris­tá­lyos anya­got vett meg, mely anyag 4-CMC-t tar­tal­ma­zott.

Az üzlet lebo­nyo­lí­tá­sa után az ede­lé­nyi fér­fi­ak a gép­ko­csi­val elin­dul­tak a par­ko­ló­ból, ami­kor ész­lel­ték, hogy a szol­no­ki rend­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zést hasz­nál­va meg akar­ják őket állí­ta­ni. A bódí­tó hatá­sú anya­got meg­vá­sár­ló vád­lott ekkor kísé­rő­jét kérte meg, hogy a cipő­jé­be dugja el az új pszi­cho­ak­tív anya­got. A rend­őr­ség az intéz­ke­dés­kor a vádlott-társtól lefog­lal­ta az elrej­tett anya­got.

A két szol­no­ki eladó még ugyan­ezen a napon, az esti órák­ban, Szol­no­kon egy nagy­áru­ház par­ko­ló­já­ban egy másik sze­mély­nek is érté­ke­sí­tett több, mint 190 gramm kris­tá­lyos anya­got, azon­ban ekkor a rend­őrök tet­ten érték őket és az új pszi­cho­ak­tív anya­got lefog­lal­ták.

A szol­no­ki fér­fi­a­kat az ügyész­ség keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, a töb­bi­e­ket meg­szer­zés­sel elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel illet­ve bűn­pár­to­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja.

A vád­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a vád­lot­tak a bíró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a vád sze­rin­ti bűn­cse­lek­ményt beis­me­rik, a szol­no­ki fér­fi­ak ese­té­ben 2 év, illet­ve 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki a bíró­ság, és tilt­sa el 3, illet­ve 2 évre őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól.

Az ede­lé­nyi vásár­ló ese­té­ben az ügyé­szi indít­vány 1 év 4 hó vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, míg az infor­má­ci­ót adó bűn­se­géd ese­té­ben az ügyész­ség 1 év bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­sal.

A bűn­pár­to­ló ese­té­ben az ügyész­ség 360.000 forint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát kez­de­mé­nyez­te.

Az ügy­ben a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság fog első­fo­kon dön­tést hozni.