Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Civil ruhás rendőrök érték tetten a kifosztót – bíróság elé állítás – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen állí­tott bíró­ság elé egy több­szö­rö­sen bün­te­tett 39 éves fér­fit, aki más­fél hét­tel ezelőtt, a Móricz Zsig­mond kör­té­ri vég­ál­lo­má­son vára­ko­zó vil­la­mo­son pró­bált kifosz­ta­ni egy alvó utast, a jár­mű­vön tar­tóz­ko­dó civil ruhás rend­őrök azon­ban tet­ten érték és elfog­ták. A bíró­ság a vád­lot­tat 4 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte.

A vád sze­rint a vád­lott 2023. októ­ber 1-jén éjjel, a XI. kerü­let, Móricz Zsig­mond kör­té­ri vég­ál­lo­má­son vára­ko­zó egyik vil­la­mo­son ész­re­vet­te - az ittas­sá­ga miatt - az egyik ülé­sen alvó sér­tet­tet. A vád­lott oda­lé­pett az alvó fér­fi­hoz, majd a véde­ke­zés­re kép­te­len álla­po­tát kihasz­nál­va, benyúlt a nad­rág­zse­bé­be, és onnan kivet­te a sér­tett pénz­tár­cá­ját, a benne lévő pár ezer forint kész­pénz­zel, vala­mint a férfi sze­mé­lyi okmá­nyá­val együtt.  A jár­mű­vön tar­tóz­ko­dó civil ruhás rend­őrök ész­lel­ték a vád­lott cse­lek­mé­nyét, így tet­ten érték és elfogták.

A kerü­le­ti ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit - aki a leg­utób­bi, szin­tén kifosz­tás miatt kisza­bott bör­tön­bün­te­té­sé­ből alig több, mint két hónap­ja sza­ba­dult - gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé, amely­nek ered­mé­nye­ként őt a bíró­ság bűnös­nek mond­ta ki, és ezért - mint több­szö­rös vissza­esőt - 4 év 6 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let a vád­lott és a védő fel­leb­be­zé­se okán nem jogerős.

A fel­vé­tel ele­jén az lát­ha­tó, aho­gyan az elkö­ve­tő a fel­szál­lás után elmegy az alvó sér­tett mel­lett, miköz­ben lát­ha­tó­an fel­fi­gyel rá. Ezután lát­ha­tó a kifosz­tás, majd aho­gyan a civil ruhás rend­őr fut az elkö­ve­tő felé.