Főoldal » Hírek » Csak a készpénzt és az öblítőt tartotta meg, a többi rabolt holmit elégette - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fia­tal fel­nőtt fér­fi­vel szem­ben, aki a vád sze­rint egy idős, kerék­pá­ro­zó nőt rabolt ki.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. novem­ber 16-án, egy megye­be­li kis­vá­ros élel­mi­szer bolt­ja előtt látta meg söté­te­dés­kor az éppen távo­zó idős sér­tet­tet. A vád­lott ész­lel­te, hogy a nő a tás­ká­ját a kerék­pár­ja kosa­rá­ba teszi és elha­tá­roz­ta, hogy azt elve­szi tőle. Ennek érde­ké­ben a férfi bicik­li­vel követ­ni kezd­te a sér­tet­tet, mel­lé­haj­tott, majd meg­pró­bál­ta kikap­ni a tás­kát a kerék­pár első kosa­rá­ból. Az idős nő mind­ezt ész­lel­te és ráfo­gott a tás­ká­ra, mely­re vála­szul a vád­lott egy erős rán­tás­sal kisza­kí­tot­ta azt a sér­tett kezé­ből és a hely­szín­ről elte­kert. A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben az idős nő a bicik­li­vel elesett, míg a vád­lott az ott­ho­ná­ba hajtott.

A férfi a táska tar­tal­má­ból 17 ezer forin­tot, vala­mint egy öblí­tőt tar­tott meg, míg a sér­tett sze­mé­lyes okmá­nya­it, olva­só szem­üve­gét, lakás­kul­csa­it és a bolt­ban vásá­rolt egyéb áru­cik­ke­ket a kály­há­ba dobva a tás­ká­val együtt elégette.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős­ko­rá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel vádolja.

A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban levő, a vád­eme­lés­kor bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.