Főoldal » Archív » Csak az ítélethozatal előtt nevezte meg bűntársait a kisnánai rablógyilkosság vádlottja

Az utol­só pil­la­na­tig tagad­ta az ember­ölés elkö­ve­té­sét az a 24 éves férfi, aki a tár­gya­lás bere­kesz­té­se előtt úgy dön­tött, hogy nem vál­lal­ja egye­dül a fele­lős­sé­get az élet­fogy­tig tartó bün­te­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mé­nyért, hanem meg­ne­ve­zi addig isme­ret­len tár­sa­it. A Heves Megyei Főügyész­ség most ez alap­ján vádat emelt továb­bi két tet­tes­sel szem­ben is.

A Heves Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye