Főoldal » Hírek » Csak súrolták a visszapillantótükröt, mégis elégtételt vett - videóval - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő egy vita­tott köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ció miatt, előbb az álta­la vét­kes­nek tar­tott nő autó­ját rug­dos­ta meg, majd pár órán belül a nő test­vé­rét is meg­ütöt­te, akire még egy faka­ró­val is rátámadt.

A vád­irat sze­rint a hely­bé­li férfi 2021 novem­be­ré­ben utas­ként uta­zott hoz­zá­tar­to­zó­ja autó­já­ban. Kis­szál­lás köze­lé­ben, a reg­ge­li órák­ban egy kes­keny mező­gaz­da­sá­gi úton halad­tak. Itt velük szem­ben érke­zett autó­já­val a sér­tett, aki az út menti bok­rok miatt lehú­zód­ni nem tudott, ezért a két autó vissza­pil­lan­tó tük­rei érin­tő­le­ge­sen összeértek.

Az ütkö­zés miatt a felek között szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a vád­lott a gép­ko­csi­ból kiszállt és előbb vesze­ked­ni kez­dett a sér­tet­tel, majd a nő gép­ko­csi­já­nak bal hátsó részé­be több­ször bele­rú­gott. Cse­lek­mé­nyét csak hoz­zá­tar­to­zó­já­nak fel­szó­lí­tá­sá­ra hagy­ta abba, azon­ban a sér­tett autó­já­ban így is 200.000 forint kárt okozott.

Ugyan­azon a napon a dél­előt­ti órák­ban a férfi Kis­szál­lás­ra ment, ahol egy üzlet előt­ti par­ko­ló­ban talál­ko­zott a sér­tett test­vé­ré­vel, aki kér­dő­re vonta az elkö­ve­tőt a reg­ge­li cse­lek­mé­nye miatt. A test­vér és a vád­lott között heves szó­vál­tás ala­kult ki, ennek során az elkö­ve­tő egy alka­lom­mal ököl­lel meg­ütöt­te a test­vért, majd egy köze­li facse­me­te mel­lől kitör­te a kb. 160 cm-es támasz­tó karót és azzal pró­bált a sér­tett­re támad­ni, de isme­rő­sei lefogták.

Az ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben elzá­rás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.