Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Csákánnyal ütött, mert kritizálták a főztjét

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal az ötven­hét éves asszonnyal szem­ben, aki azért ütöt­te meg élet­tár­sát egy csá­kánnyal, mert kri­ti­zál­ta az ebédet.

A vád sze­rint az asszony 2019 kará­cso­nyán káposz­tát főzött ebéd­re, azon­ban élet­tár­sa kri­ti­zál­ni kezd­te a főzt­jét, mert sze­rin­te az nem volt elég­gé csí­pős. Ezen össze­vi­tat­koz­tak, és az asszony dühé­ben fel­vet­te a kály­ha mel­lett lévő csá­kányt, majd azzal a fejé­nek hátsó részén meg­ütöt­te a sértettet.

A köze­pes erejű ütés­től a sér­tett­nek vérző sérü­lé­se kelet­ke­zett, ami­től mind­ket­ten meg­ijed­tek, ezért a rend­őr­sé­get és a men­tő­ket is kihív­ták. Az orvo­si ellá­tás során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a sér­tett­nek ugyan csak könnyű sérü­lé­se kelet­ke­zett, azon­ban a vád­lott által hasz­nált esz­köz és a táma­dott test­tá­jék miatt meg­volt a lehe­tő­sé­ge annak, hogy a sér­tett­nek súlyo­sabb sérü­lé­se keletkezzen.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő és azt meg­bá­nó asszonnyal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pró­bá­ra bocsá­tás­ra tett indítványt.