Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Családegyesítési kísérlet erőszakkal – a Borsod-Abaúj- Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­se és könnyű testi sér­tés miatt emelt vádat egy férfi ellen,  aki volt élet­tár­sa laká­sán azt köve­tel­te a nőtől, hogy köl­töz­zön vissza hozzá, majd bán­tal­maz­ta is a sértettet.

 A vád­irat sze­rint 2023. május végén a reg­ge­li órák­ban a vád­lott meg­je­lent a volt élet­tár­sa bor­so­di tele­pü­lé­sen lévő háza előtt, a kis­ka­put bele­rúg­va bement az udvar­ra, majd a kulcs­ra nem zárt bejá­ra­ti ajtón keresz­tül beju­tott a házba. A szo­bá­ban tar­tóz­ko­dó nőt fel­szó­lí­tot­ta, hogy köl­töz­zön vissza hozzá, aki ez ellen til­ta­ko­zott és közöl­te a vád­lot­tal, hogy már nem akar vele együtt élni.

A vád­lott ekkor a hajá­nál fogva meg­ra­gad­ta a nőt, az ölé­ben lévő 4 éves gyer­me­ké­vel együtt a bejá­ra­ti ajtó felé húzta. A cipő nél­kü­li sér­tett til­ta­ko­zott, kapá­ló­zott, de a vád­lott kivit­te az utcá­ra, meg­fog­ta a kar­ját és maga előtt tolta a saját házá­ig. A házba érve bezár­ta az ajtót, tovább vitat­ko­zott a nővel, eköz­ben több­ször meg­húz­ta a haját, foj­to­gat­ta és több alka­lom­mal meg­ha­rap­ta a nyakát.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett 8 belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt magán­in­dít­ványt ter­jesz­tett elő.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tést indítványozott.