Főoldal » Archív » Családgondozóra akart támadni a vádlott, a rendőröknek kellett megfékezni

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség Bar­csi Kiren­delt­sé­ge köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 45 éves bar­csi asszonnyal szem­ben, aki neki akart támad­ni egy családgondozónak.

Az asszony ellen a férje tett beje­len­tést ami­att, hogy bán­tal­maz­za közös gyer­me­kü­ket. A jel­zés kivizs­gá­lá­sa érde­ké­ben a csa­lád­gon­do­zó­ként dol­go­zó sér­tett és egyik mun­ka­tár­sa ment ki a csa­lád lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló tár­sas­ház­hoz, ahol az apa és a kis­gyer­mek éppen az utcán várakozott.

Néhány perc­cel később meg­ér­ke­zett a vád­lott is, aki szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd azzal a szán­dék­kal indult felé, hogy meg­üti. Ekkor érkez­tek a hely­szín­re a Bar­csi Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei. A vád­lott azon­ban a rend­őri jelen­lét elle­né­re tovább­ra is neki akart támad­ni a csa­lád­gon­do­zó­nak, ezért a rend­őrök­nek kel­lett lefog­ni, hogy ne tudja a sér­tet­tet bántalmazni.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta.