Főoldal » Archív » Családi házakba tört be két férfi

 

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség 14 rend­be­li lopás miatt emelt vádat azzal az 56 éves békés­csa­bai fér­fi­val szem­ben, aki 26 éves bűn­tár­sa fel­buj­tá­sá­ra több lakó­ház­ba tört be Békés­csa­bán.

 A vád­lot­tak a vád­be­li idő­szak­ban nem ren­del­kez­tek beje­len­tett mun­ka­vi­szonnyal, rend­sze­res jöve­de­lem­mel, vagyon­nal. A meg­él­he­té­sü­ket vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből fedez­ték. A I.rendű vád­lott 2016. janu­ár­já­ban köl­tö­zött abba az ingat­lan­ba, ahol a II. rendű vád­lott lakott. A II. rendű vád­lott a lak­ha­tás fejé­ben és az ita­lo­zó élet­mód­ját kihasz­nál­va 2016. január-április hónap­ja között több alka­lom­mal arra bírta rá az I.rendű vád­lot­tat, hogy az álta­la elő­ze­te­sen kisze­melt békés­csa­bai csa­lá­di házak­ba betör­ve kész­pénzt és egyéb érték­tár­gya­kat lop­jon. A II .rendű vád­lott kerék­pár­ral járta a város utcá­it azért, hogy későb­bi betö­rés cél­já­ból meg­fi­gyel­jen olyan ingat­la­no­kat, ame­lyek­ben az ott élők nap­köz­ben nem tar­tóz­kod­nak ott­hon. A bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se előtt ese­ten­ként becsen­get­ve leel­len­őriz­te, hogy való­ban senki nem tar­tóz­ko­dik a kisze­melt csa­lá­di ház­ban, illet­ve figye­lés­sel is biz­to­sí­tot­ta a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A betö­ré­ses lopás­ból szár­ma­zó ingó­sá­go­kat – némi kész­pénz és sze­szes ital kivé­te­lé­vel – az I.rendű vád­lott az elő­ze­te­sen meg­be­szél­tek sze­rint a II. rendű vád­lott­nak adta át. Az I.rendű vád­lott Békés­csa­ba terü­le­tén 7 csa­lá­di házba tört be úgy, hogy fel­fe­szí­tet­te az ajtót vagy betör­te az abla­kot és onnan külön­fé­le érté­ke­ket – álta­lá­ban műsza­ki cik­ke­ket, kész­pénzt és arany éksze­re­ket – lopott el. Volt olyan ház, ahon­nan több, mint 200.000.-Ft érték­ben tulaj­do­ní­tott el házi­kol­bászt, ille­tő­leg 25.000.-Ft érték­ben házi szil­va­pá­lin­kát. A vád­lot­tak a sér­tet­tek­nek 2.000.-Ft-tól 1.370.000.-Ft-ig ter­je­dő kárt okoz­tak a lopás­sal és a ron­gá­lá­si kár is jelen­tős.

Mind­két vád­lott több­ször volt már bün­tet­ve vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt, az I.rendű vád­lott jelen eljá­rás­ban több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sül. Mind­két vád­lott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség az I.rendű vád­lot­tat 14 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­cse­lek­mé­nyé­vel vádol­ja, ame­lyek közül 11-et a II. rendű vád­lott fel­buj­tá­sá­ra köve­tett el. A járá­si ügyész­ség mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy azt az I. rendű vád­lott ese­té­ben fegy­ház­ban, a II. rendű vád­lott ese­té­ben pedig bör­tön­ben hajt­sák végre, ille­tő­leg a bíró­ság tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igényt is elő­ter­jesz­tet­tek a vád­lot­tak­kal szem­ben. Az ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján az ő káru­kat is meg kell a vád­lot­tak­nak térí­te­ni. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt foly­ta­tó­dik.