Főoldal » Archív » Családi házakba törtek be Budapesten – vádemelés - VIDEÓVAL

A vád sze­rint a 43 éves férfi tár­sá­val két buda­pes­ti csa­lá­di házba, vala­mint egy épít­ke­zé­si terü­let­re is betört. Egyéb érté­kek mel­lett gép­ko­csi­kat, és érté­kes fest­mé­nye­ket is maguk­kal vit­tek, az álta­luk oko­zott kár össze­sen a húsz­mil­lió forin­tot is meghaladta. 

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­ja egy - eljá­rás során ezi­dá­ig nem azo­no­sít­ha­tó - tár­sá­val 2016. augusz­tus 6. és 7. napja között egy XII. kerü­le­ti csa­lá­di ház­hoz ment azért, hogy onnan érté­ke­ket tulaj­do­nít­sa­nak el. A vád­lott a drót­ke­rí­tést átvág­ta, azon keresz­tül jutot­tak be a kert­be. Ezt köve­tő­en a ház­fal­ra fel­sze­relt riasz­tó hatás­ta­la­ní­tá­sa érde­ké­ben, annak hang­szó­ró­ját a vád­lott pur­hab­bal befúj­ta, a riasz­tó fény­jel­ző­jét pedig ragasz­tó­sza­lag­gal leragasztotta.

Ezután a társa a terasz­aj­tó zár­szer­ke­ze­tét meg­fúr­ta, ezál­tal a házba is beju­tot­tak. Átku­tat­ták az ingat­lant, ahon­nan külön­bö­ző érték­tár­gya­kat tulaj­do­ní­tot­tak el, így asz­ta­li szá­mí­tó­gé­pet, fény­ké­pe­ző­gé­pet, moni­tort, DVD leját­szót, egyéb elekt­ro­mos esz­kö­zö­ket, éksze­re­ket, ruhá­za­ti ter­mé­ke­ket, továb­bá két gép­ko­csi indí­tó­kul­csát is maguk­kal vit­ték. Az elkö­ve­tők a sér­tet­tek­nek össze­sen több mil­lió forint kárt okoztak.

Mint­egy két hét­tel később, 2016. augusz­tus 19. és 21. napja között a vád sze­rint a vád­lott a tár­sá­val a fen­ti­hez hason­ló mód­szer­rel egy XI. kerü­let csa­lá­di házba tört be, ahon­nan több mint tíz­mil­lió forint összeg­ben tulaj­do­ní­tot­tak el külön­bö­ző érté­ke­ket, így az arany- ezüst éksze­rek és ruhá­za­ti ter­mé­kek mel­lett két gép­ko­csit, vala­mint érté­kes fest­mé­nye­ket is maguk­kal vittek.

Továb­bá a vád sze­rint a vád­lott a tár­sá­val 2017. júli­us 04-én éjjel – elő­ze­tes terep­szem­le után – egy XXII. kerü­le­ti épít­ke­zé­si terü­let­hez ment, ahol fel­tör­ték a lemez­kon­té­nert, majd onnan gáz­pa­lac­kot vit­tek el, mivel egyéb érté­ket nem találtak.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség több rend­be­li – köz­tük több eset­ben jelen­tős érték­re elkö­ve­tett – lopás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. A bün­te­té­si tétel felső hatá­ra – a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra is figye­lem­mel – 12 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy kap­csán a Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság által az eljá­rás koráb­bi sza­ka­szá­ban köz­zé­tett videó az aláb­bi lin­ken elérhető:

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/negymillio-forintos-betores-videoval