Főoldal » Archív » Családi italozás közben okozott életveszélyes sérülést – letartóztatását indítványozta az ügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett a nyo­mo­zá­si bíró felé, hogy ren­del­je el annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint szom­bat dél­után egy csa­lá­di ita­lo­zás köz­ben oko­zott élet­ve­szé­lyes sérü­lést unokatestvérének.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a Sze­ged kör­nyé­ki falu­ban élő sér­tet­tet 2020. feb­ru­ár 29-én meg­lá­to­gat­ta uno­ka­test­vé­re dél­után 5 óra körül. Mind­annyi­an sze­szes italt fogyasz­tot­tak, majd min­den elő­ze­tes szó­vál­tás nél­kül a gya­nú­sí­tott oda­lé­pett a sér­tett­hez, akit hanyatt lökött, ököl­lel arcon ütött és foj­to­gat­ni kez­dett. A rokon­ság köz­be­lé­pé­sé­nek hatá­sá­ra néhány másod­per­cig a gya­nú­sí­tott cse­lek­mé­nyét abba­hagy­ta, majd rövid idő múlva ismé­tel­ten foj­to­gat­ni kezd­te a sér­tet­tet, föld­re vitte, melyet köve­tő­en kiza­var­ták őt a ház­ból. Ezután a gya­nú­sí­tott a ház ajtó­üve­gét betör­te, ille­tő­leg fenye­get­te a bent tar­tóz­ko­dó­kat. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a sér­tett kiment a ház elé, ahol a gya­nú­sí­tott egy sep­rű­nyél­lel több alka­lom­mal fején, ille­tő­leg a test más részén meg­ütöt­te őt.

A rend­őr­jár­őrök beje­len­té­se alap­ján a men­tő­szol­gá­lat mun­ka­tár­sai a sér­tet­tet élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban kór­ház­ba szállították.

Az élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zás­ban a főügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán tett indít­ványt a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re, figye­lem­mel arra is, hogy a gya­nú­sí­tott bün­te­tett elő­éle­tű, a gya­nú­sí­tás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­ményt más bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt lát­szik elkövetni.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon meg­tar­tan­dó ülé­sen fog dönteni.