Főoldal » Hírek » Családi rendezvényen szúrta meg élettársát egy nő - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a nővel szem­ben, aki itta­san egy kony­ha­kés­sel mell­ka­son szúr­ta az élettársát.

A pár 2018 óta él élet­tár­si kap­cso­lat­ban Haj­dú­bö­ször­mény­ben, hosszabb ideje köl­csö­nö­sen fél­té­ke­nyek egy­más­ra ezért, és anya­gi gond­ja­ik miatt is rend­sze­re­sek közöt­tük a veszekedések.

2020. júni­us 6-án a sér­tett csa­lád­já­ban Haj­dú­bö­ször­mény­ben keresz­te­lőt tar­tot­tak. A ren­dez­vé­nyen jelen volt a nő is, azon­ban a párja későn, az esti órák­ban érke­zett meg. Az este folya­mán mind­ket­ten fogyasz­tot­tak alko­holt, ezért vita és vesze­ke­dés ala­kult ki közöt­tük. A vita hevé­ben a nő meg­po­foz­ta a fér­fit, majd később egy part­vis­nyél­lel meg­ütöt­te a hátát úgy, hogy a nyél eltört. Az asszony dühe foko­zó­dott, ezért az asz­tal­ról fel­vett kony­ha­kés­sel rátá­madt a sér­tett­re, dula­kod­tak, mind­ket­ten a föld­re estek, majd a nő meg­szúr­ta a férfi mellkasát.

Figye­lem­mel a sérült test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re és mód­já­ra, fenn­állt a reá­lis lehe­tő­sé­ge élet­ve­szélyt okozó sérü­lés kialakulásának.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző nő ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá mér­té­kes indít­ványt is elő­ter­jesz­tett arra az eset­re, ha az elkö­ve­tő a tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.