Főoldal » Hírek » Családi vállalkozásban terjesztették a drogot - rendőrségi videóval - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy bűn­szö­vet­ség 13 tag­já­val szem­ben, akik Pécsen ter­jesz­tet­tek új pszi­cho­ak­tív anya­got és kábí­tó­szert.

A vád sze­rint a vád­lot­tak roko­ni, isme­rő­si kap­cso­lat­ban áll­nak egy­más­sal, 2019 már­ci­u­sá­tól 2020 augusz­tu­sá­ig érté­ke­sí­tet­tek új pszi­cho­ak­tív anya­got és kábí­tó­szert Pécsett.

A keres­ke­dői háló­za­tot úgy épí­tet­ték fel, hogy két férfi –apa és fia- sze­rez­te be az anya­go­kat, vádlott-társaik egy részét a beszer­zett anya­gok elrej­té­sé­vel, máso­kat pedig az anya­gok ter­jesz­té­sé­vel bíz­ták meg anya­gi jut­ta­tás fejé­ben.

Az egyik ter­jesz­tő férfi saját „háló­za­tot” épí­tett fel, a ter­jesz­tés­be roko­na­it, köz­tük fia­tal­ko­rú sógo­rát is bevon­ta, egy másik vád­lott pedig fele­sé­gé­vel együtt végez­te az érté­ke­sí­tést.

Az egyes vád­lot­tak­nak a kábí­tó­szer és az új pszi­cho­ak­tív anya­gok érté­ke­sí­té­sé­ből 150.000-77.600.000 forint bevé­te­lük szár­ma­zott.

Az ügyész­ség –töb­bek között- bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem és új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja a ter­jesz­tő­ket.

A vád­lot­tak ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek közül a leg­sú­lyo­sabb bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le öt évtől tíz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés.

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség vala­mennyi fel­nőtt vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, három vád­lot­tal szem­ben a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak fel­füg­gesz­té­sé­re irá­nyu­ló indít­ványt tett. A fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben az ügyé­szi indít­vány fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za és párt­fo­gó fel­ügye­let. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se során szer­zett vagyon­ra.

A vád­lot­tak elfo­gá­sá­ról készí­tett rend­őr­sé­gi vide­ók a követ­ke­ző lin­ken talál­ha­tók: