Főoldal » Hírek » Családi vállalkozásként működtetett számlagyárak vezetői felelnek a 700 milliós költségvetési csalás bűntette miatt – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Gaz­dál­ko­dás­sal össze­füg­gő kiemelt bűn­cse­lek­mény miatt áll a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék elé az a nyolc vád­lott, akik 2018. év és 2020 októ­be­re közöt­ti idő­szak­ban az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­ból beszer­zett szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök érté­ke­sí­té­sé­vel kap­cso­lat­ban lét­re­ho­zott fik­tív szám­lá­zá­si lánc működ­te­té­sé­vel pró­bál­ták adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gü­ket elkerülni.

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a vád­lott sógo­ra bevo­ná­sá­val hozott létre és működ­te­tett a Közös­ség­ből szár­ma­zó, nagy érté­kű és mennyi­sé­gű szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zök tekin­te­té­ben olyan szám­lá­zá­si lán­co­la­tot, mely­ben részt vevő gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok között a ter­mé­kek tény­le­ge­sen nem cse­rél­tek gaz­dát, a rend­szer lét­re­ho­zá­sá­nak, a valót­lan szám­lák kiál­lí­tá­sá­nak célja kizá­ró­lag a jogo­su­lat­lan álta­lá­nos for­gal­mi adó levo­nás lehe­tő­sé­gé­nek meg­te­rem­té­se és az adó­fi­ze­té­si köte­les­ség elke­rü­lé­se, mini­ma­li­zá­lá­sa volt.

A szám­lá­zá­si lán­co­lat­ban köz­re­mű­kö­dő hat gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je csak név­le­ges sze­re­pet töl­tött be a vál­lal­ko­zás irá­nyí­tá­sá­ban, műkö­dé­sük kime­rült a vád­lott cégé­től csak papí­ron meg­vá­sá­rolt ter­mé­kek “áfás” szám­lá­i­nak kiál­lí­tá­sá­ban, de álta­lá­nos for­gal­mi adó beval­lá­si köte­le­zett­sé­gük­nek nem is tet­tek ele­get. Sze­re­pük kizá­ró­lag az volt, hogy a Közös­ség terü­le­té­ről nettó áron beszer­zett árut Magyar­or­szá­gon brut­tó áron érté­ke­sít­sék tovább, szin­tén a bűn­szer­ve­ze­tet irá­nyí­tó vád­lott érdek­kö­ré­be tar­to­zó négy vál­lal­ko­zás­nak. Az áruk tovább érté­ke­sí­té­se azon­ban való­já­ban meg sem tör­tént, a „haszon­hú­zó” tár­sa­sá­gok az álta­luk tovább érté­ke­sí­tett ter­mé­kek utáni adó­be­val­lá­si és befi­ze­té­si köte­le­zett­sé­gük­nek csak rész­ben tet­tek eleget.

Az adó­ki­ját­szás­ra lét­re­ho­zott szer­ve­zet tevé­keny­sé­gé­ben a vád­lott mel­lett köny­ve­lő és több cég­ve­ze­tő fele­lős­sé­ge is meg­ál­la­pí­tás­ra került, akik a köz­pon­ti költ­ség­ve­tés­nek álta­lá­nos for­gal­mi adó adó­nem­ben össze­sen 731.855.000 forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak, mely a nyo­mo­zás során nem térült meg.

A vád­lot­tak­kal szem­ben a Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett közokirat-hamisítás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben bör­tön­bün­te­tés és  pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint gaz­da­sá­gi tár­sa­ság­ban betöl­tött veze­tő tiszt­sé­gük­től való eltil­tás­ra tett indítványt.