Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Családi vállalkozásként termesztették és értékesítették a marihuanát – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy test­vér­pár­ral, az apjuk­kal, a nagy­bá­csi­val, vala­mint a csa­lád barát­já­val szem­ben. Kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt áll­hat bíró­ság elé egy, a csa­lád­dal kap­cso­lat­ban álló díler is.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a test­vé­rek és apjuk 2022 nya­rán elha­tá­roz­ták, hogy a hasz­ná­la­tuk­ban álló sorok­sá­ri és kis­kun­lac­há­zi ingat­lan­ja­i­kon indiaikender-ültetvényeket ala­kí­ta­nak ki, majd a leszü­re­telt mari­hua­nát isme­rő­si körük­ben értékesítik.

A kábí­tó­szer ter­mesz­té­sé­hez szük­sé­ges kel­lé­ke­ket gaz­da­bol­tok­ból és mező­gaz­da­sá­gi szak­üz­le­tek­ből a test­vér­pár sze­rez­te be, míg a növé­nyek napi szin­tű gon­do­zá­sát - meg­bí­zá­suk alap­ján és az apa, vala­mint az egyik fiú rend­sze­res fel­ügye­le­te mel­lett – a kis­kun­lac­há­zi ültet­vé­nyen a csa­lád egyik barát­ja, míg Sorok­sá­ron a nagy­bá­csi végezte.

Az apa és fiai a leszü­re­telt mari­hu­a­na érté­ke­sí­té­sét szin­tén maguk bonyo­lí­tot­ták le oly módon, hogy a kábí­tó­szert szá­rí­tás és elő­ké­szí­tés után a sorok­sá­ri ültet­vé­nyük­höz köze­li lakó­he­lyü­kön fel­hal­moz­ták, majd onnan, vagy a lakó­he­lyük­höz köze­li köz­te­rü­le­ti hely­szí­ne­ken a vevő­i­ket maguk is kiszolgálták.

Az egyik leg­na­gyobb vásár­ló­juk egy díler volt, aki a csa­lád­tól meg­vá­sá­rolt kábí­tó­szert tovább­ér­té­ke­sí­tet­te, illet­ve alkal­man­ként vevő­ket is köz­ve­tí­tett az eladók­nak. A bevé­telt az édes­apa kezel­te, majd osz­tot­ta el a tár­sai között. 

A főügyész­ség a jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló, 2023 janu­ár­já­ban elfo­gott csa­lád­ta­gok­ra és a csa­lád barát­já­ra fegyház-, míg a velük kap­cso­lat­ban álló díler­re bör­tön, továb­bá mind­annyi­uk­kal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bíróságnál.

Az ültet­vé­nye­ken elkö­ve­tett áram­lo­pá­sok miatt külön bün­te­tő­el­já­rá­sok van­nak folyamatban.