Főoldal » Archív » Családi verekedés a helyi presszó előtt

Az őt ellát­ni igyek­vő men­tőst is bán­tal­maz­ta a 25 éves nő. 2014. júli­us 3-án este Alsó­va­dá­szon, a presszó előtt - elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en - a nő és élet­tár­sa köl­csö­nö­sen, több alka­lom­mal meg­ütöt­te egy­mást. A pár dula­ko­dá­sá­ba két rokon férfi is bekap­cso­ló­dott. A nő rosszul­lé­te miatt már koráb­ban kihí­vott men­tők segí­te­ni pró­bál­tak az idő­köz­ben föld­re esett fia­tal asszo­nyon, aki azon­ban a men­tő­ápo­ló­ra támadt. A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség a cse­lek­ményt köve­tő­en 5 nap­pal bíró­ság elé állí­tot­ta a verekedőket.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 07.15.