Főoldal » Hírek » Családi veszekedés során bántalmazta a papagájt - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 70 éves férfi ellen, aki fele­sé­gé­vel vesze­ke­dett és köz­ben bán­tal­maz­ta papa­gá­ját

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 70 éves férfi újév nap­ján, ittas álla­pot­ban veszett össze fele­sé­gé­vel, és a vesze­ke­dés során a lányuk tulaj­do­ná­ban lévő, de a fele­ség által gon­do­zott három papa­gájt is szid­ta. A hölgy hívta a lányát, hogy jöj­jön a papa­gá­jo­kért. A vita azon­ban foly­ta­tó­dott, és a férfi ennek során a 16 éves, „Zsó­fi­ka” névre hall­ga­tó nim­fa­pa­pa­gájt nagy erő­vel a föld­höz vágta, és meg­ta­pos­ta, ami­től az állat elpusz­tult.

Idő­köz­ben a lány is meg­ér­ke­zett a lakás­ba, hogy a másik két papa­gájt kime­ne­kít­se, a ter­helt vele is vitá­ba keve­re­dett, és tenyér­rel arcon ütöt­te. A vesze­ke­dés zajá­ra az egyik szom­széd segí­te­ni indult, a vád­lott azon­ban őt is bán­tal­maz­ta, tenyér­rel, ököl­lel arcon ütöt­te és egy alka­lom­mal lefe­jel­te. A bán­tal­ma­zás­tól a szom­széd nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

Az elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség állat­kín­zás és garáz­da­ság miatt emelt vádat, és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

A nyo­mo­zás során a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meg­hoz­ni.