Főoldal » Archív » Családi veszekedésből autórongálás – vádemelés egy garázda nő ellen Kecskeméten

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy har­minc­há­rom éves kecs­ke­mé­ti nő ellen, aki 2018 már­ci­u­sá­ban egy vesze­ke­dés után ruha­szá­rí­tó­val és ablak­tör­lő­vel ron­gál­ta meg élet­tár­sa autó­ját, vala­mint a gép­ko­csi for­gal­mi enge­dé­lyét is szét­tép­te.

A vád sze­rint a kecs­ke­mé­ti nő 2018. már­ci­us 22-én, este, a lakó­he­lyük előt­ti par­ko­ló­ban szállt be utas­ként az élet­tár­sa autó­já­ba. A vád­lott és élet­tár­sa azon­ban a gép­ko­csi­ban össze­vesz­tek, ami miatt a nő kiszállt a kocsi­ból és letör­te annak jobb olda­li vissza­pil­lan­tó tük­rét.

Az élet­társ ezután elment a hely­szín­ről, de a vád­lott tovább­ra sem csil­la­po­dott le. A gép­ko­csi mel­lett lévő sze­mét­tá­ro­ló­hoz ment, abból kivett egy ruha­szá­rí­tót, ami­vel az autó cso­mag­te­ré­nek abla­kát, vala­mint a többi üve­gét kezd­te el verni.

Az üté­sek miatt a gép­ko­csi abla­kai a veze­tő olda­li ablak­üveg kivé­te­lé­vel betör­tek, vala­mint a ruha­szá­rí­tó is szét­tört. A vád­lott ezért letör­te az autó ablak­tör­lő lapát­ja­it és azzal verte tovább a jár­mű­vet, az első és hátsó lám­pá­it, vala­mint a kilo­mé­ter­óra plexi bur­ko­la­tát. Miu­tán az autó ron­gá­lá­sát abba­hagy­ta, a vád­lott az autó for­gal­mi enge­dé­lyét is szét­tép­te.

A vád­lott e ron­gá­lá­sok­kal az élet­tár­sa autó­já­ban össze­sen 35.000 forint kárt oko­zott, de a férfi a ron­gá­lás miatt nem kérte a garáz­da nő meg­bün­te­té­sét.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­gén kívül okirat­tal vissza­élés vét­sé­gé­vel is vádol­ja, bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.