Főoldal » Hírek » Családi vita miatt felfegyverkezve garázdaság - vádemelés - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A két, har­min­cas éve­i­ben járó férfi egy buda­pes­ti tár­sas­ház előtt egy csa­lá­di vita miatt szó­lal­ko­zott össze, ami dula­ko­dás­sá fajult. Egyi­kük­nél kés is volt, ami azon­ban a vere­ke­dés során a másik fér­fi­hoz került.

A vád­lot­tak - egy 35 és egy 34 éves férfi - között 2020. novem­ber 29-én a késő esti órák­ban egy XIII. kerü­le­ti tár­sas­ház­nál csa­lá­di vita ala­kult ki.

A 35 éves férfi a lép­cső­ház­ból a kezé­ben egy kés­sel akart kijön­ni, ezt azon­ban a másik férfi úgy pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni, hogy a bejá­ra­ti ajtót befe­lé nyom­ta. Ennek során az ajtó­ré­sen keresz­tül ököl­lel fejbe ütöt­te a még lép­cső­ház­ban lévő fér­fit, aki ennek hatá­sá­ra a föld­re esett. A 34 éves vád­lott ezután még bele is rúgott a még föl­dön fekvő vádlott-társába, aki ekkor a kezé­ben lévő kés­sel szúró moz­du­la­tot tett az őt meg­rú­gó férfi comb­ja felé, de nem érte el.

A 35 éves fér­fi­nak végül sike­rült fel­áll­nia, majd az ajtón kilép­ve bele­rú­gott a másik fér­fi­ba, majd ezt köve­tő­en foly­ta­tó­dott közöt­tük a dula­ko­dás, köl­csö­nö­sen ütle­gel­ték egy­mást. A vere­ke­dés köz­ben a 35 éves férfi a föld­re dobta a kést, amit társa meg­szer­zett, a föld­ről fel­vet­te és a konf­lik­tus hevé­ben fenye­ge­tő­zött vele.

A két fér­fit végül az egyik vád­lott idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző élet­tár­sa - aki koráb­ban a másik vád­lott élet­tár­sa volt - pró­bál­ta csitítani.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség mind­két fér­fi­val szem­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben – a két garáz­dá­val szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len az lát­ha­tó, hogy az egyik férfi gép­ko­csi­val a hely­szín­re érke­zik, majd szó­vál­tás­ba és vere­ke­dés­be keve­re­dik a másik férfival.

https://www.facebook.com/watch/?v=1294639937661642