Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Családilag rendezték a konfliktust Marcaliban – videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a négy – köz­tük három fia­tal­ko­rú – fér­fi­val szem­ben, akik az egyik test­vér hara­go­sát és az annak tár­sa­sá­gá­ban lévő fér­fit köz­te­rü­le­ten bántalmazták.

A vád lénye­ge sze­rint az idő­sebb test­vér és barát­ja 2023 augusz­tu­sá­ban elő­ször a mar­ca­li busz­pá­lya­ud­var­nál talál­koz­tak össze isme­rő­sük­kel és tár­sa­sá­gá­val, aki­vel koráb­bi nézet­el­té­ré­sük miatt össze­szó­lal­koz­tak. A konf­lik­tus ezzel nem ért végett, mivel a fia­ta­lok követ­ni kezd­ték a sér­tett tár­sa­sá­gát, miköz­ben egyi­kük tele­fo­non beszá­molt apjá­nak a történtekről.

Az apa idő­sebb fia hívá­sá­ra kisebb gyer­me­ké­vel kocsi­ba ült és a hely­szín­re haj­tott. A bel­vá­ro­si utcá­ban az indu­la­tos férfi és gye­re­ke kiszál­lá­su­kat köve­tő­en nem kér­dez­ték meg, hogy pon­to­san mi is a prob­lé­ma, hanem az autó­hoz köze­lebb álló, a sér­tett tár­sa­sá­gá­ba tar­to­zó fér­fit egy­ből bán­tal­maz­ni kezd­ték. Ami­kor tisz­tá­zó­dott, hogy kivel szem­ben kel­le­ne a sérel­met meg­to­rol­ni, az ere­de­ti­leg vitá­ba szál­ló férfi sem kerül­te el a vád­lot­tak ütéseit.

Mivel az apa gyer­me­ke­i­vel együtt vett részt a garáz­da­ság­ban, illet­ve őket a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től nem tar­tot­ta vissza, ezért kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se miatt is felel­nie kell.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a fia­tal­ko­rú fiúk­kal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás­ra, az apá­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A köz­te­rü­le­ten tör­tén­te­ket biz­ton­sá­gi kame­ra rögzítette.