Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Családjára gyújtotta a tetőteret – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kun­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki éjjel, itta­san a volt élet­tár­sá­ra és három közös gyer­me­kük­re gyúj­tot­ta a tetőteret.

A vád­irat sze­rint a férfi tavaly októ­ber köze­pén a folya­ma­tos alko­hol­fo­gyasz­tás követ­kez­té­ben leré­sze­ge­dett. Ilyen álla­pot­ban az este folya­mán több­ször meg­je­lent a volt élet­tár­sa szü­le­i­nek tassi lakó­há­zá­nál, amely­nek tető­te­ré­ben a nő és a három közös kis­ko­rú gyer­me­kük lakott. Mivel a ház vil­lany­órá­ját több­ször lekap­csol­ta, továb­bá a külső gáz­csa­pot is elzár­ta, a csa­lád rend­őri intéz­ke­dést is kért.

Ennek elle­né­re a vád­lott 22 óra körül ismét vissza­tért és a külső lép­csőn fel­ment az eme­le­ti lak­rész­be. Ott előbb törni-zúzni kez­dett, majd több helyen tüzet gyúj­tott és miu­tán a tűz láng­ra kapott, azt hát­ra­hagy­va elme­ne­kült a lán­go­ló tető­tér­ből. A ház föld­szint­jén tar­tóz­ko­dó csa­lád­ta­gok a tüzet ész­lel­ve elhagy­ták az ingatlant.

A tűz követ­kez­té­ben senki nem sérült meg, azon­ban a lakó­in­gat­lan tető­te­re tel­je­sen kiégett, ráadá­sul egy gáz­pa­lack is felrobbant.

A lakó­épü­let­ben több mint 11 mil­lió forint kár kelet­ke­zett, emel­lett a nő és a gyer­me­kek ruha­ne­műi és hasz­ná­la­ti tár­gyai is megsemmisültek.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit jelen­tős kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kun­szent­mik­ló­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A  fotó­kon a lakó­épü­let külső lép­cső­je és a kiégett tető­tér látható.