Főoldal » Hírek » Családját terrorizálta az italozó nagyapa - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés, kap­cso­la­ti erő­szak és zak­la­tás miatt emelt vádat azzal a 73 éves fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint itta­san rend­sze­re­sen ter­ro­ri­zál­ta vele együtt élő csa­lád­tag­ja­it, de külö­nö­sen unokáját.

A vád sze­rint a férfi közös ház­tar­tás­ban élt lányá­val és annak csa­lád­já­val, köz­tük a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­nek kez­de­tén 13 éves fiú­uno­ká­já­val. A vád­lott rég­óta alko­ho­li­zá­ló élet­mó­dot foly­ta­tott, majd 2018-tól ilyen álla­pot­ban rend­sze­re­sen szi­dal­maz­ta csa­lád­tag­ja­it, ugyan­ak­kor uno­ká­ja még inkább ki volt téve a vád­lott ittas düh­ki­tö­ré­se­i­nek; őt több­ször bán­tal­ma­zás­sal is meg­fe­nye­get­te úgy, hogy arra kis­ko­rú gyer­mek nem adott érde­mi okot, mind­össze a tele­fon­ján ját­szott vagy zenét hallgatott.

Az egyik ilyen alka­lom­mal a súlyo­san ittas vád­lott úgy támadt rá a tera­szon tar­tóz­ko­dó fia­tal fiúra, hogy egyik kezé­ben egy bozót­vá­gó kést, míg másik­ban egy fej­szét tar­tott, ami­vel uno­ká­ja felé suhin­tott, aki azon­ban elkap­ta a fej­sze nye­lét, így sérü­lé­se nem keletkezett.

Nem volt azon­ban ilyen sze­ren­csé­je akkor, ami­kor a vád­lott azért kötött bele a fiúba, mert sze­rin­te a fia­tal túl sokat hall­gat zenét, ezért elkap­ta a mel­let­te elha­la­dó fiú alkar­ját és olyan erő­vel ütöt­te neki a tég­lá­ból készült pult­nak, hogy a sér­tett­nek eltö­rött a kéz­kö­zép­csont­ja. Elő­for­dult emel­lett olyan is, hogy a sér­tett vélet­le­nül elta­lál­ta foci­lab­dá­val nagy­ap­ját, aki erre kiszúr­ta azt.

A vád­lot­ton ita­lo­zó élet­mód­já­nak követ­kez­mé­nyei egyre inkább elha­tal­ma­sod­tak, ezért már lányát is egyre több­ször meg­fe­nye­get­te azzal, hogy az éle­té­re fog törni. Ez a csa­lád­ta­gok­ban olyan félel­met kel­tett, hogy elme­ne­kül­tek közös ott­ho­nuk­ból, majd segít­sé­get kér­tek a mar­ca­li rend­őrök­től, akik elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a férfit.

A vád­lott ezután az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra előbb letar­tóz­ta­tás­ba, majd bűn­ügyi fel­ügye­let alá került a csa­lád­tag­jai sérel­mé­re elkö­ve­tett továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érdekében. 

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a jelen­leg is bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel.

A fotó­kat a mar­ca­li rend­őrök készí­tet­ték a vád­lott táma­dás­hoz hasz­nált eszközeiről.