Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Családtagok rabolták ki a szécsényi boltost – fotóval – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a bíró­ság elren­del­te egy nóg­rá­di test­vér­pár és egyi­kük fia­tal­ko­rú gyer­me­ke letar­tóz­ta­tá­sát, aki­ket rab­lás és cso­por­tos garáz­da­ság elkö­ve­té­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai sze­rint a 32 és 31 éves nők és egyi­kük fia, vala­mint még mint­egy tíz csa­lád­tag­juk 2023. augusz­tus 4-én bemen­tek egy szé­csé­nyi üzlet­be, ahol szét­szó­ród­tak annak érde­ké­ben, hogy a tulaj­do­nos és a pénz­tá­ros figyel­mét elte­rel­jék. A 14 éves fiú eköz­ben két nap­szem­üve­get el akart rej­te­ni ruhá­za­tá­ban, a tulaj­do­nos pedig ezt ész­lel­ve távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel, majd mivel a fiú ennek nem tett ele­get, a férfi meg­pró­bál­ta tőle elven­ni az áru­cik­ke­ket.

Ekkor a fia­tal lefog­ta és több­ször meg­csa­var­ta a sér­tett kezét, vala­mint nya­kon is ütöt­te őt, mind­eköz­ben a csa­lád­ta­gok kör­be­vet­ték őket és lök­dös­ni kezd­ték a fér­fit.

A tulaj­do­nos­nak nehe­zen, de sike­rült kite­rel­nie a töme­get a bolt­ból, majd pró­bál­ta bezár­ni a bejá­ra­ti ajtót, azon­ban a fel­dü­hö­dött, kites­sé­kelt sze­mé­lyek befe­szí­tet­ték azt, rán­gat­ták a kira­ka­tot, továb­bá a fér­fit meg­do­bál­ták a bolt­ból maguk­kal vitt külön­bö­ző tár­gyak­kal, és továb­bi bán­tal­ma­zás­sal, éle­té­nek kiol­tá­sá­val fenye­get­ték meg. A tulaj­do­nos a szit­ko­zó­dó, őt leköp­kö­dő sze­mé­lye­ket pap­ri­ka spray hasz­ná­la­tá­val pró­bál­ta a bol­ton kívül tar­ta­ni.

Ekkor a test­vér­pár és a fia­tal­ko­rú, vala­mint egy gyer­mek­ko­rú tár­suk ezután neki­tá­mad­tak a sér­tett­nek, a bolt hátsó részé­be lök­dös­ték, tett­leg bán­tal­maz­ták és pró­bál­ták a föld­re szo­rí­ta­ni.

A cse­lek­mé­nye­ket egy járó­ke­lő ész­lel­te, aki bement a bolt­ba és a sér­tett védel­mé­re kelve kiküld­te onnan a táma­dó­kat, majd kihív­ta a rend­őr­sé­get, akik elfog­ták a gya­nú­sí­tot­ta­kat.

A fia­tal fiú ellen rab­lás bűn­tet­te, vala­mint – any­já­val és annak test­vé­ré­vel együtt – cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás.

A kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­re tekin­tet­tel a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra, ame­lyet a járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa és a ter­hel­tek jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben el is ren­delt. A dön­tést a Balas­sa­gyar­ma­ti Tör­vény­szék hely­ben­hagy­ta, így az vég­le­ges.