Főoldal » Archív » Csalárd módon akart mentesülni tartozásának megfizetése alól egy debreceni férfi

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki hamis vég­re­haj­tói okira­tot készí­tett, majd benyúj­tot­ta azt a mun­ka­adó­já­nak, aki annak alap­ján a mun­ka­bér letil­tá­sát fel­füg­gesz­tet­te.

A vád sze­rint a vád­lott ellen az egyik deb­re­ce­ni önál­ló bíró­sá­gi vég­re­haj­tó előtt vég­re­haj­tá­si eljá­rás volt folya­mat­ban 2017-ben. 2017. feb­ru­ár 20-án a vég­re­haj­tó  mun­ka­bér letil­tás­ra irá­nyu­ló fel­hí­vást adott ki, ame­lyet meg­kül­dött a vád­lott mun­ka­adó­já­nak. Rövid­del ezután a vád­lott a vég­re­haj­tó­val meg­ál­la­po­dást kötött, mely­ben a férfi vál­lal­ta a tar­to­zá­sa rész­le­tek­ben tör­té­nő meg­fi­ze­té­sét, ezért a vég­re­haj­tó a koráb­ban kiadott intéz­ke­dé­sét fel­füg­gesz­tet­te.

2018 ele­jén a vád­lott a vál­lalt köte­le­zett­sé­gé­nek nem tett ele­get, ezért a vég­re­haj­tó 2018. júni­us 11-én ismé­tel­ten ren­del­ke­zett a férfi mun­ka­bé­ré­nek letil­tá­sá­ról és az erre vonat­ko­zó okira­tot meg­küld­te a mun­kál­ta­tó­já­nak.

2018 júni­u­sá­ban a vád­lott egy hamis bíró­sá­gi vég­re­haj­tói okira­tot készí­tett, amely azt tar­tal­maz­ta, hogy az elle­ne indí­tott vég­re­haj­tá­si eljá­rás során elren­delt letil­tás hatá­lya meg­szűnt, a mun­ka­bér­ből továb­bi letil­tást nem kell a mun­kál­ta­tó­nak elvé­gez­ni. A vád­lott ezt az okira­tot sze­mé­lye­sen adta át a mun­kál­ta­tó­ja részé­re, így a cég rövi­de­sen meg­szün­tet­te a mun­ka­bér­ből tör­té­nő letil­tást.

Mivel a vég­re­haj­tó szám­lá­já­ra a havon­kén­ti levo­nás össze­ge nem érke­zett meg, az önál­ló bíró­sá­gi vég­re­haj­tó 2018. októ­ber 8-án infor­má­ci­ót kért a vád­lott mun­kál­ta­tó­já­tól. A gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő­je tájé­koz­tat­ta a vég­re­haj­tót a vád­lott által benyúj­tott doku­men­tum­ról, amely­nek meg­te­kin­té­se után az önál­ló bíró­sá­gi vég­re­haj­tó meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy az hamis, sem ala­ki­lag, sem tar­tal­mi­lag nem felel meg az álta­la készí­tett okirat­nak.

Miu­tán ez kide­rült, a vád­lott 2018. októ­ber 18-án az önál­ló bíró­sá­gi vég­re­haj­tó­nak egy összeg­ben befi­zet­te a 130.766,- Ft tar­to­zá­sát.

A vég­re­haj­tó által kiál­lí­tott okirat a hatá­lyos jog­sza­bá­lyok értel­mé­ben köz­ok­irat­nak minő­sül.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság az ira­tok tar­tal­ma alap­ján, tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül a vád­lot­tat intéz­ke­dés­ként bocsás­sa pró­bá­ra.