Főoldal » Archív » Csalárd módon szereztek munkahelyteremtő támogatást

A vád­lot­tak 2012-ben - a költ­ség­ve­té­si támo­ga­tás jogo­su­lat­lan meg­szer­zé­se érde­ké­ben - egy Somogy megyei szék­he­lyű vál­lal­ko­zás nevé­ben pályá­za­tot nyúj­tot­tak be a Somogy Megyei Kor­mány­hi­va­tal Mun­ka­ügyi Köz­pont­já­hoz, mikro- kis és közép­vál­lal­ko­zá­sok mun­ka­hely­te­rem­tő beru­há­zá­sa cél­meg­je­lö­lés­sel. A vád­lot­tak a pályá­zott összeg lehí­vá­sá­hoz valót­lan tar­tal­mú okira­to­kat hasz­nál­tak fel, a költ­ség­ve­tés­nek 180.700.000,-Ft vagyo­ni hát­rány okoz­va. A Somogy Megyei Főügyész­ség a vád­lot­ta­kat külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett magánokirat-hamisítás vét­sé­gé­vel vádolja.

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - csa­lárd módon sze­rez­tek mun­ka­hely­te­rem­tő támogatást